Historia Koła SEP

Historia Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 26 przy Elektrowni Opole – obejmuje okres od powstania SEP aż do 31.12.2001 roku

(…) Początki działalności Koła SEP przy Elektrowni Opole giną w pomrokach dziejów z powodu skąpej dokumentacji i … niedużej aktywności. Można zauważyć, że Koła SEP – tak jak podmioty gospodarcze – przeżywają okresy trudności i okresy świetności. Motorem bujnej działalności – oprócz zaangażowania działaczy – są środki materialne i kondycja macierzystych zakładów pracy. Koła SEP jak cienie żyją wraz z zakładem pracy. Sprzyjający klimat w zakładzie macierzystym jest dobra pożywką do rozwoju działalności.

Najaktywniejszy okres działalności Koło przeżyło w kadencji 1998-2002. Był okres bogaty w wydarzenia w Kole. Odbyło się wiele imprez dzięki dużemu zaangażowaniu członków Zarządu Koła i współpracujących z nim aktywniejszych członków Koła. Z uwagi na bardzo urozmaiconą, obfitą i na bieżąco bogato udokumentowaną, działalność Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole w tej kadencji zmuszony jestem pominąć w tym artykule niektóre wydarzenia. Oprócz historii zajmę się również statystyką.

Rozpocznę omawiając krótko uwarunkowania zainicjowania działalności SEP na Opolszczyźnie.

Opolszczyzna po II wojnie światowej

Opolszczyzna skutki wojny odczuła stosunkowo późno. Jeszcze w styczniu 1945 roku ulice Opola oświetlało 1013 lamp elektrycznych. W wyniku działań wojennych Brzeg zniszczony został w 70%, a Opole w 25%. Jednak przez dwa miesiące sprawowania władzy w Opolu przez radziecką komendanturę wojenną stan zniszczeń zwiększył się. Większość urządzeń technicznych zakładów przemysłowych została zdemontowana przez specjalne grupy radzieckie i wywieziona jako zdobycz wojenna. Miasto Opole palili czerwonoarmiści. Pierwsi inżynierowie polscy pojawili się w Opolu w końcu marca 1945 roku.

Powstanie Oddziału Opolskiego SEP

Działalność Stowarzyszenia Elektryków Polskich na terenie Opolszczyzny rozpoczęła się w 1946 roku. Zainicjowana została przez grono przedwojennych członków SEP zatrudnionych w Zarządzie Okręgowych Sieci Śląska Opolskiego (OSSO) w Nysie. W początkowym okresie utworzono Koło SEP należące do Oddziału Zagłębia Węglowego z siedzibą w Katowicach, ponieważ Opolszczyzna włączona została administracyjnie do województwa śląsko-dąbrowskiego, a pod względem elektroenergetycznym do Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego w Katowicach.

Pierwszym przewodniczącym nowozałożonego Koła SEP przy OSSO w Nysie został dyrektor OSSO Tadeusz Ejsmond.

W 1948 roku Koło SEP przy OSSO w Nysie przekształciło się w samodzielny Oddział Opolski z siedzibą w Nysie. Pierwszym Prezesem Zarządu Oddziału został Jan Galiński. W związku z utworzeniem w 1950 roku województwa opolskiego i zorganizowaniem w Opolu Oddziału Wojewódzkiego NOT na zebraniu Zarządu Oddziału SEP w Nysie postanowiono przenieść siedzibę Zarządu do Opola. Zrealizowano to w 1951 roku na Walnym Zgromadzeniu SEP w Opolu podczas, którego został wybrany nowy Prezes Oddziału – Aleksy Kryłow. Jego zastępcami byli: Julian Semianow (prezes Koła w Nysie) i Stanisław Rosiński (z Opola). Oddział Opolski zrzeszał wtedy 57 członków. W Oddziale Opolskim działały wtedy dwa Koła SEP – wspomniane wcześniej w Nysie oraz nowopowołane Koło SEP przy Zakładzie Sieci Elektrycznych w Opolu (z prezesem Koła SEP – Wojciechem Rzanym).

Założenie Koła SEP przy Elektrowni Opole

W styczniu 1976 roku nastąpiło połączenie Zakładu Sieci Elektrycznych w Opolu i Zakładu Sieci Elektrycznych w Nysie w jeden Zakład Energetyczny Opole.

W roku 1978 Oddział Opolski SEP obchodził 30-lecie istnienia. Zrzeszał wówczas ok. 750 członków zwyczajnych w 25 Kołach i 12 członków zbiorowych.

Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Elektrowni Opole zostało założone w roku 1978, a nadano mu kolejny wolny numer w Oddziale nr 26. Pierwszym prezesem Koła został Bernard Kopiec. W roku 1981 przeprowadzono konferencję naukowo-techniczną „Wykorzystanie odpadów z Elektrowni Opole.

1978-1995

Następnym prezesem Koła był Grzegorz Majka. W 1986 roku Koło zajęło 4 miejsce we współzawodnictwie 24 Kół biorących udział w konkursie. W 1985 r. Elektrownia Opole po raz pierwszy podpisała umowę członka zbiorowego SEP. W latach 1986-89 prezesem Koła wybrano Tadeusza Sokołowskiego. W tym okresie rozwinęła się dość bujna działalność. Koło liczyło 44 członków. W roku 1987 członkowie Koła brali udział w wycieczce technicznej do Elektrowni „Bełchatów”, wycieczce turystyczno-technicznej „Zamech Elbląg i zabytki Wybrzeża”(wraz z Kołem PTTK przy Elektrowni Opole), obejrzeli Międzynarodowe Targi Poznańskie, wzięli udział w kongresie technicznym w Gdańsku.
W tym czasie Oddział Opolski przeżywał rozkwit działalności. W roku 1987 w 40 Kołach SEP grupował 1500 członków. Wspierało go 19 członków zbiorowych i wspierających.

W latach 1987-88 Koło SEP przy Elektrowni Opole podjęło inicjatywę zorganizowania co miesiąc w soboty robocze dyskusyjnych seminarium technicznych tematyką związanych z budową i eksploatacją Elektrowni Opole w byłym klubie „Malinka” przy ul. Piotrkowskiej 1 w Opolu. Zorganizowano 7 seminarium.

W 1989 roku działalność Koła ustała.

W 1990 kolejnym prezesem Koła został Ireneusz Wesołowski. Koło liczyło 38 członków.

W tym samym roku – 1990 – Oddziałowi Opolskiemu SEP powierzono organizację XXVI Walnego Zjazdu Delegatów SEP. WZD odbył się w dniach 14-16 września 1990 r. i to ważne wydarzenie było udane i dobrze zorganizowane.

Od roku 1991 Oddział Opolski SEP podjął się roli organizatora Opolskich Dni Elektryki. Inauguracja miała miejsce w międzynarodowym Dniu Elektryka 10 czerwca 1991 r.

Z okazji obchodów I Opolskich Dni Elektryki w 1991 roku członkowie Koła pokazali uczestnikom Elektrownię Opole.

W jesieni 1992 roku w Elektrowni Opole rozpoczęto rozruch turbozespołu energetycznego nr 1. Nastąpił okres intensywnej rozbudowy zakładu. Działalność Koła SEP nr 26 zanikła. W 1995 roku Kole SEP nr 26 wg listy w Oddziale Opolskim SEP było 57 członków.

1996-1997

W dniu 17.04.1996 r. na zebraniu założycielskim grupa inicjatywna postanowiła kontynuować tradycje Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole. Z poprzednich członków zgodziło się zostać w SEP-ie 18 osób (wykreślono na wniosek zainteresowanych 39 członków). Do Koła wstąpiło 8 nowych członków. W dniu 1.05.1996r. Koło liczyło – nomen omen – 26 członków. Nowym prezesem Koła został mgr inż. Adam Antkowiak. Podjęto starania w celu stworzenia podstaw do funkcjonowania Koła (sprzęt, tablica ogłoszeń, szafki itp). W tym samym 1996 roku doprowadzono do podpisania przez Zarząd Elektrowni Opole nowej umowy członka zbiorowego SEP z deklaracją wpłaty rocznej składki (kwota pozostająca w całości do dyspozycji Koła). Kwota wpłaty zmieniała się co roku w stosunku do zaplanowanego wcześniej (jesień roku poprzedniego) programu działalności Koła SEP. Nie udało się wygospodarować pomieszczenia dla Koła (brak wolnych) oraz potrącania składek członkowskich z listy płac Elektrowni. W ciągu następnych lat systematycznie zmniejszała się liczba starych członków SEP. Do Koła SEP zapisywali się nowi – głównie młodzi członkowie, których do SEP przekonywała bieżąca działalność Koła.

W czerwcu 1996 r. członkowie Koła pojechali na MTP w Poznaniu. W październiku 1996 r. zorganizowano dyskusyjne spotkanie techniczne w zakładach Dolmel Wrocław połączone ze zwiedzaniem zakładów.
Zebrania Zarządu Koła są zebraniami tradycyjnie otwartymi dla wszystkich chętnych członków SEP. Rok 1996 zakończono w grudniu spotkaniem z kolegami z Koła SEP przy ZE „Opole” SA połączonym ze zwiedzaniem Elektrowni Opole.

Dnia 31.12.1996 roku Koło SEP nr 26 liczyło 30 członków, ale po roku – w grudniu 1997 r. Koło liczyło 25 członków (w tym 2 kobiety i 1 emeryt). Te fluktuacje osobowe są znamienne w najnowszej historii Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole.

W maju 1997 r. odbyła się udana wycieczka turystyczno-techniczna „Zamech Elbląg i zabytki Trójmiasta” zorganizowana wspólnie z Kołem PTTK przy Elektrowni Opole w 10-ątą rocznicę podobnej imprezy obu organizacji z Elektrowni Opole. Poza tym w 1997 roku zorganizowano 1 prelekcję techniczną, 1 sympozjum i 3 seminaria szkoleniowe.
I tu ciekawostka: w czasie seminarium szkoleniowych w dniach 17.10.97 r. i 12-14.11.97 r. oraz 5.12.97 r. Koło zarobiło środki w wysokości 4 500 zł.
W roku 1997 ani w następnych nie udało się mimo usilnych starań doprowadzić do rozpoczęcia działalności gospodarczej w Elektrowni Opole w ramach Izby Rzeczoznawców SEP.

W dniu 4.12.1997 r. zorganizowano zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SEP nr 26 z udziałem członka Zarządu Oddziału Opolskiego SEP inż. Jana Batora (byłego Prezesa Oddziału Opolskiego w latach 1987-90). Wybrano na kadencję 1998-2002 władze Koła. Zmiany w składzie Zarządu Koła były niewielkie w porównaniu z rokiem 1996. Prezesem Koła został w dalszym ciągu kol. Adam Antkowiak, sekretarzem kol. Wojciech Podhajecki, skarbnikiem kol. Benon Soppa, członkami Zarządu Koła: mgr inż. Zygmunt Wajchenig, Władysław Szwenik. Delegatami Koła na WZDO Opolskiego SEP zostali: mgr inż. Adam Antkowiak, mgr inż. Wojciech Podhajecki, mgr inż. Zygmunt Wajchenig, Władysław Szwenik.
W latach 1997-98 w działalności Koła dominowały prelekcje, prezentacje, seminaria (na imprezy te sprowadzano odpłatnie wybitnych naukowców i fachowców za dość znaczne środki).

1998

Rok 1998 – to rok wyjątkowy – to rok zjazdów i uroczystości związanych z ważnymi rocznicami, dlatego przedstawię ten istotny rok w działalności Koła dość dokładnie.

W dniach 2-5 marca ’98 reprezentant Koła SEP Adam Antkowiak wziął udział w międzynarodowej wystawie ekologiczno-energetycznej ENVITEC ‘98 w Düsseldorfie. Swoje rozwiązania prezentowały tam liczne firmy z całego świata związane z ochroną środowiska. Wyjazd odbył się na zaproszenie koncernu energetycznego STEAG AG (Niemcy), który uczestniczył w targach, prezentując poglądowo cały przekrój działalności firmy oraz ofertę z zakresu projektowania i eksploatacji wysokowydajnych instalacji do spalania śmieci i odpadów np. spalarnię odpadów porafineryjnych w Leuna (koło Halle) zaopatrującą w energię elektryczną i ciepło rafinerię.

Dnia 4 marca ’98 dr inż. F. Szczot z Politechniki Opolskiej oraz mgr inż. G. Fikus z ZE Opole omówili wykorzystanie techniki światłowodowej w energetyce na seminarium w Elektrowni Opole.

Ciekawą prezentację informatyczną nt sieci komputerowych w świecie, oprogramowania Lotus Notes Domino, systemu organizacji sieci w zakładzie na przykładzie rozwiązań softwarowych firmy TIVOLI i hardwarowych firmy IBM, działalności firmy ComputerLand przedstawił zespół przedstawicieli ComputerLand, IBM, Lotus, Tivoli w Elektrowni Opole dnia 24 marca ’98.

W marcu ’98 Koło włączyło się również w organizację Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Opolskiego SEP, które odbyło się dnia 27.03.1998 w Elektrowni Opole. Trzeba nadmienić, że w Elektrowni Opole odbyło się również Walne Zgromadzenia Delegatów Oddziału Opolskiego SEP w 1987.

Na WZDO Opolskiego SEP w marcu 1998 roku członek Koła SEP nr 26 kol. Adam Antkowiak został wybrany delegatem Oddziału Opolskiego na WZD SEP oraz członkiem Zarządu Oddziału Opolskiego.
Seminarium szkoleniowe „Nastawianie zabezpieczeń generatora 360 MW” w dniach 20-22 kwietnia ’98 przeprowadziła dr inż. S. Wróblewska z Instytutu Energetyki z Warszawy.

W dniach 23-24 kwietnia ’98 członkowie Koła współorganizowali z Politechniką Opolską i Elektrownią Opole tradycyjne ogólnopolskie IV Seminarium SPE-98 „Problemy eksploatacyjne maszyn i napędów przekształtnikowych w energetyce” powiązane z okolicznościową wystawą firm branży energetycznej oraz miłymi spotkaniami koleżeńskimi. W organizacji tego ważnego wydarzenia w kalendarzu imprez naukowo-technicznych (w 1998 r. wzięło udział ponad 200 uczestników), organizowanego co 2 lata w Elektrowni Opole wielkie zasługi ma kol. Zbigniew Ławrowski – mistrz Stacji Prób Elektrowni Opole.
Z okazji 20-lecia działalności Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole dnia 22.05.98 r. zorganizowano hucznie uroczyste obchody połączone z wyjazdowym okolicznościowym zebraniem Zarządu Oddziału Opolskiego SEP dla wszystkich członków Koła, wszystkich delegatów WZDO oraz wielu zaproszonych znamienitych gości m. in. władz Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej, dyrekcji Elektrowni Opole, dyrekcji Zakładu Energetycznego Opole, dyrekcji Obszarowej Dyspozycji Mocy Katowice, kierownictwa Stacji 400/110 kV Dobrzeń. W trakcie obchodów wygłoszono kilka rzeczowych prelekcji nt systemu elektroenergetycznego w rejonie województwa opolskiego w powiązaniu z Elektrownią Opole. Prezes Opolskiego Oddziału SEP kol. Marian Kraus odczytał uchwałę ZG SEP, w której przyznano Srebrną Odznakę SEP dla: Elektrowni Opole reprezentowanej przez Prezesa Zarządu firmy J. Pękalę, kol. A. Antkowiaka, kol. Z. Ławrowskiego, kol. Wł. Szwenika. Imprezę zakończyła biesiada koleżeńska toczona przy udziale aktorów z Estrady Opolskiej przy dźwiękach muzyki i piosenki. Obchody zorganizował kol. A. Antkowiak.

Koło SEP nr 26 miało również swój udział w organizacji VIII Opolskich Dni Elektryki, które odbyły się w dniach 8 i 9.06.1998 w Opolu. Kol. Antkowiak zorganizował wystąpienia polskich przedstawicieli firm Microsoft i Novell oraz wystąpienie przedstawicieli Elektrowni Opole. Trzeba zaznaczyć, że od 1998 roku w organizacji Opolskich Dni Elektryki co roku bierze udział przedstawiciel naszego Koła SEP kol. Adam Antkowiak w ramach zainicjowanego komitetu organizacyjnego ODE.
W dniach 17-19 czerwca 1998 r. w Elektrowni Opole i w Kamieniu Śl. odbyło się ogólnopolskie Seminarium’98 pod hasłem „Automatyka zabezpieczeniowa w elektrowniach cieplnych”, w którym wzięło udział 80 osób z całego kraju. W czasie trzydniowych obrad wygłoszono kilkanaście prelekcji związanych tematycznie z problematyką pracy automatyki i regulacji systemu elektroenergetycznego w warunkach zakłóceniowych, zaprezentowano teoretycznie i praktycznie wiele najnowszych zagadnień i rozwiązań dotyczących stabilizacji systemu oraz likwidacji zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych. Gościliśmy także wybitnego specjalistę w dziedzinie regulacji europejskiego systemu elektroenergetycznego prof. dr inż. Ernsta Welfondera z Niemiec, który wygłosił niezmiernie interesujący referat nt zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych UCPTE (tłumaczenie referatu po polsku jest dostępne dla zainteresowanych w naszym Kole SEP). W przygotowaniu i prowadzeniu imprez wiodących i towarzyszących Seminarium’98 dużym wkładem i zaangażowaniem wyróżnili się członkowie Koła: kol. Antkowiak, kol. Szwenik i kol. Podhajecki.
Zajmującą imprezę turystyczno-techniczną do Warszawy z bogatym i urozmaiconym programem zorganizowano w dniach 18-22.09.1998 r. W części turystycznej zwiedzono najciekawsze muzea i zabytki stolicy, w części technicznej zwiedzono Muzeum Techniki i port lotniczy Okęcie. W czasie imprezy podróżowano pierwszym polskim metrem. Kluczowymi elementami imprezy były interesujące spotkania w Krajowej Dyspozycji Mocy, w Politechnice Warszawskiej, w Instytucie Energetyki oraz odwiedziny w Elektrociepłowni “Siekierki” oraz w Instytucie Energii Atomowej w Świerku k/ Warszawy.

Duży wkład pracy członkowie Koła włożyli w przygotowanie uroczystości 50-lecia Oddziału Opolskiego SEP, które odbyły się 22.10.1998 r. w Elektrowni Opole z udziałem wszystkich delegatów WZDO Opolskiego SEP oraz wielu zaproszonych gości. W czasie uroczystości okolicznościowy referat nt „50 lecia Oddziału Opolskiego” wygłosił I wiceprezes Oddziału Opolskiego SEP, członek ZG SEP mgr inż. D. Kuźmiński. Interesującym elementem programu była prelekcja prof. dr A. Suchodolskiego „Dzieje Polski i Polaków w świetle podręczników do nauczania historii”. Atmosferę wieczoru ubarwił bardzo udany występ kabaretu literacko-muzycznego „Chwila”.

W jubileuszowym roku 1998 – 50-lecia Oddziału Opolskiego SEP – były w Oddziale zarejestrowane 22 Koła SEP, zrzeszające 664 członków oraz 8 członków wspierających.

W końcu roku 1998 Koło SEP nr 26 nawiązało kontakt z Kołem SEP przy najstarszej funkcjonującej elektrowni polskiej w Chorzowie.

W Święto Niepodległości 11.11.1998 r. Koło otworzyło witrynę www w internecie (adres : www.sep26.acpik.com.pl ) sponsorowaną przez Zarząd Oddziału Opolskiego SEP, w której promuje się Koło SEP nr 26 przy Elektrowni Opole, Oddział Opolski SEP, Elektrownię Opole. Webmasterem witryny jest kol. Marek Sowa.

1 grudnia 1998 sześciu członków Koła SEP nr 26 spotkało się w EC „Kraków” (pierwszy polski sprywatyzowany producent energii elektrycznej i ciepła) z tamtejszymi członkami Koła SEP i nadzorem technicznym Wydziału Produkcji zakładu. W czasie spotkania zapoznano się z strukturą organizacyjną zakładu, organizacją pracy w wydziale produkcyjnym, współpracą z firmami remontowymi, doświadczeniami w eksploatacji układów elektrycznych i układów zabezpieczeń. Z zainteresowaniem wysłuchano historii restrukturyzacji firmy i statystyk.

W czasie roku 1998 członkowie Koła SEP nr 26 oprowadzili nieodpłatnie (w ramach swojego czasu wolnego) po swoim macierzystym zakładzie 6 wycieczek technicznych oraz dodatkowo uczestników WZDO Opolskiego SEP, uczestników Seminarium Przekształtników Elektrycznych-98, uczestników Seminarium Automatyków ’98. W oprowadzaniu wycieczek szczególnie wyróżnili się kol. kol.: Podhajecki, Antkowiak, Maciąg, Z. Wajchenig.

W roku 1998 uprawnienia Rzeczoznawcy SEP uzyskał kol. Antkowiak, a uprawnienia Specjalisty SEP kol. kol.: Szwenik, Soppa, Maciąg. W Elektrowni Opole nadal nie było zainteresowania usługami Izby Rzeczoznawców SEP.

W roku 1998 w szeregi członków Koła SEP nr 26 wstąpiło 15 osób, z prośbą o skreślenie wystąpiły 3 osoby. W dniu 1.12.1998 Koło SEP nr 26 liczyło 37 osób (26 inżynierów, 8 techników, 3 osoby są w trakcie pisania pracy dyplomowej na Politechnice Opolskiej). Mimo bardzo dużych fluktuacji personalnych w latach 1996-97-98 nastąpił wzrost liczby członków o 48% w stosunku do dnia 1.12.1997 r.

1999

W roku 1999 do Koła SEP wstąpiło 12 nowych członków. Są to przede wszystkim ludzie młodzi. W grudniu 1999r. Koło liczyło 49 członków.

Od 1999 roku do chwili obecnej w działalności Koła zaczęły dominować liczne wyjazdy techniczne do zakładów związanych z energetyką krajową i zagraniczną. Każdego roku staraliśmy się organizować po dwa seminaria naukowo-techniczne opierając je przede wszystkim na nieodpłatnej aktywności pracowników Elektrowni – członków naszego Koła SEP. Zmiana profilu nastąpiła po dyskusji w ramach Zarządu Koła. Organizowane wcześniej prelekcje naukowców pochłaniały znaczne środki, a nie gromadziły satysfakcjonującej liczby słuchaczy. Członkowie SEP uznali, że nowy profil jest efektywniejszy i ciekawszy.

W 1999 r. zorganizowano 1 seminarium i 1 prezentację techniczną. Przyjęto 4 wycieczki krajowe. Członkowie Koła odbyli wizyty w: Elektrowni „Turów” (26 lutego 1999), w Obszarowej Dyspozycji Mocy Katowice, udział w seminarium Oddziału Zagłębia Węglowego w Katowicach, w Elektrowni „Chorzów”, w Elektrowni „Jaworzno III” oraz Elektrowni Szczytowo-Pompowej „Porąbka-Żar” w dniach 17 do 18 marca. W dniu 19 stycznia 1999 byli na Targach Komputer Expo’99 w Warszawie.W dniach 15 do 22 kwietnia 1999 przeprowadzili wizyty zagraniczne w elektrowni koncernu Bayernwerk AG w Zolling k/Monachium, w dyrekcji Electicite de France w Paryżu oraz elektrowni koncernu EdF w Le Havre we Francji

W grudniu 1999 przyznano kol. J. Pękali Złotą Odznakę SEP.

2000

W dniach 27-28 marca 2000 roku Koło zorganizowało wizyty w KWK „Budryk” w Ornątowicach i w zakładach Elektrobudowy w Mikołowie. KWK Budryk jest kopalnią metanową o 4 stopniu zagrożenia wybuchowości. Wszystkie urządzenia pracujące w strefach zagrożenia posiadają obudowy ognioszczelne, co w zasadniczy sposób podraża ogólny koszt wydobycia węgla. Po interesującej dyskusji zostaliśmy przeszkoleni z bhp, wyposażeni w lampy górnicze oraz pochłaniacze i udaliśmy się w stronę szybu przeznaczonego do transportu ludzi. Tradycyjne „Szczęść Boże” i zjazd na poziom 1050 metrów. Trwało to około 2,5 minuty. Następnie kolejką transportową pojechaliśmy chodnikiem w stronę urabianej ściany. Po wyjściu z wagoników skazani byliśmy na własne nogi. Do samego przodka ściany pokonaliśmy drogę 3 km o średnim upadzie 10°. Po drodze mijaliśmy wiele tam wentylacyjnych (płuca kopalni), które regulują przepływ powietrza. Po przybyciu do najważniejszej części wyrobiska górniczego – ściany wydobywczej, zobaczyliśmy w pełni uzbrojoną i zmechanizowaną ścianę o długości 250 metrów.

Celem naszej wizyty w Zakładzie Montażowym Elektrobudowy jak również Badawczo-Rozwojowym było zapoznanie się z aktualna ofertą a przede wszystkim nowościami technicznymi w dziedzinie budowy urządzeń elektroenergetycznych takich jak rozdzielnie nn i rozdzielnie śn. W czasie naszej wizyty poznaliśmy nowe urządzenia oraz cały proces produkcji i badań począwszy od przysłowiowej deski kreślarskiej a skończywszy na skomplikowanym technicznie produkcie finalnym przygotowanym dla indywidualnego odbiorcy.

Na zaproszenie Koła SEP przy Zespole Elektrociepłowni Wybrzeże byliśmy w dniach 13-14.04.2000 r. z wizytą w Gdyni. Członkowie Koła SEP przy ZEW byli w Elektrowni Opole w listopadzie 1999. W ramach naszego wyjazdu odwiedziliśmy Elektrociepłownię Gdańską EC2, większą z dwóch wchodzących w skład spółki. W tamtym czasie Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże był w końcowej fazie procesu prywatyzacji. Podczas naszej wizyty odbywały się właśnie spotkania przedstawicieli zakładu ze strategicznym inwestorem, którym został wybrany francuski EdF. Zapoznaliśmy się również ze strukturą organizacyjną firmy i systemem pracy.

W wielki weekend w dniach 29.04. – 2.05.2000 r członkowie Koła odwiedzili cesarski Wiedeń. Na miejscu korzystaliśmy jak zwykli wiedeńczycy z doskonale rozwiniętej komunikacji miejskiej – głównie z linii metra. Staraliśmy się poznać miasto z jego architekturą i infrastrukturą. Mediami energetycznymi zajmuje się wiedeński holding Wiener Stadtwerke AG, w którego skład wchodzą spółki : Wienstrom GmbH (zajmująca się produkcją, dystrybucją i handlem energią elektryczną w mieście), Wiengas GmbH (zajmująca się dystrybucją i handlem gazem ziemnym w mieście), Fernwrme Wien GmbH (zajmująca się produkcją, dystrybucją i handlem ciepłem w mieście), Wiener Linien GmbH (zajmująca się komunikacją w mieście). Holding liczy 52 lata i jest w 100% własnością miasta Wiedeń. Strategią przedsiębiorstwa jest produkcja proekologiczna, udział w działaniach pro rynkowych. W ramach reklamy i edukacji społeczeństwa przedsiębiorstwo wybudowało i prowadzi Dom „Wien Energie”, w którym wyeksponowano wiele technicznych ciekawostek, modeli i eksponatów z zakresu profilu działania holdingu.

W dniach 21 – 23.06.2000 członkowie Koła SEP przy Elektrowni Opole gościli w Elektrowni Schwarze Pumpe. Elektrownia Schwarze Pumpe położona jest ~30 km na południe od miasta Cottbus. W ramach przebudowy energetyki niemieckiej po byłej NRD założono, że Elektrownia Schwarze Pumpe będzie elektrownią podstawową o wysokiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego i zastąpi starą pracującą ze sprawnością poniżej 30%. Elektrownia ta będzie pracowała z mocą znamionową i z możliwie minimalną rezerwacją urządzeń pomocniczych. Pełne wyposażenie w instalacje ograniczające emisje pyłów, NOx-ów i SO2. Odprowadzenie oczyszczonych spalin do chłodni kominowej, a więc elektrownia bez komina.

W sierpniu 2000 z inicjatywy Koła zorganizowano wyjazd 4 członków Zarządu Oddziału Opolskiego SEP do Hanoweru na Światową Wystawę Expo 2000.

Oprócz tych wyjazdów technicznych Koło – już tradycyjnie – współuczestniczyło w organizacji Jubileuszowych X Opolskich Dni Elektryki w dniach oraz pomagali przy organizacji V Między-narodowego Seminarium Przekształtników Elektrycznych w dniach 4-5-6 kwietnia 2000.

Z kolei w dniu 13 października 2000 roku Koło SEP nr 26 przy Elektrowni Opole zorganizowało u siebie seminarium „Zmiany w energetyce polskiej u progu nowego tysiąclecia”. Celem seminarium było zapoznanie uczestników z podstawowymi problemami energetyki polskiej ostatnich lat. W ramach prezentacji przedstawiono sposoby optymalizacji strat rozruchowych bloku energetycznego, sposoby minimalizowania energii elektrycznej na potrzeby własne elektrowni, problematykę rynku energii i opłat kompensacyjnych oraz tematykę restrukturyzacji w ujęciu przekrojowym na przykładzie elektrowni we Francji i w Niemczech oraz w Polsce. Pomiędzy prelekcjami wyświetlano podzielony na 3 części film „Migawki z Expo 2000” zrealizowany przez prezesa Koła SEP nr 26 mgr inż. Adama Antkowiaka. Czas przerw z kawą i ciastkiem umilała muzyka z kultowego cyklu filmowego „Star Trek”. Na koniec odbyło się spotkanie koleżeńskie uczestników seminarium. Dnia 17.11.2000 kol. A. Antkowiak i kol. B. Soppa uczestniczyli w Politechnice Śląskiej w Gliwicach w seminarium poświęconym pamięci Lucjana Nehrebeckiego.

Oprócz tego członkowie Koła oprowadzali w ciągu roku okolicznościowe wycieczki techniczne po własnym zakładzie Elektrowni Opole.

W grudniu 2000 Zarząd Koła SEP nr 26 uhonorował pamiątkowym dyplomem za 40-lecie działalności w SEP kol. J. Pękalę.

Stan osobowy Koła na 31 grudnia 2000 zwiększył się do 53 osób.

2001

Sezon działalności zainaugurowaliśmy wizytą w Elektrowni „Rybnik” dnia 10 styczniu 2001 roku. Jest to najbardziej efektywna ekonomicznie elektrownia w kraju. Byliśmy z wizytą w okresie, kiedy kończyły się ostatnie rozmowy prywatyzacyjne. Oprócz rozmów na tematy ekonomiczne, struktury organizacyjnej odbyliśmy rozmowy połączone z odwiedzinami zapoznając się z dorobkiem technicznym zakładu i najnowszymi inwestycjami.

21 lutego nasz kol. Piotr Pluta podzielił się ze słuchaczami doświadczeniami z przeglądu generatora nr 1 w Elektrowni Opole w 2000 roku w ramach interesującej prelekcji. Z kolei 14 marca 2001 kol. Grzegorz Jezierski zorganizował seminarium w ramach, którego zaprezentowano możliwości diagnostyki technicznej w Elektrowni Opole W ramach seminarium strategię grupy Totalfina Elf przedstawił również przedstawiciel naszego członka wspierającego (w 2000 roku) Totalfina Elf Stanisław Krawczyk.

W maju zorganizowaliśmy Oddziałową wycieczkę techniczną do ZES Lwów i do Politechniki Lwowskiej. W trakcie wycieczki podziwialiśmy nie tylko Lwów i dawne Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej, ale jednocześnie nawiązaliśmy stosunki w ZES Lwów i Politechniką Lwowską. W związku z dużym zainteresowaniem wycieczkę powtórzono we wrześniu br. Przy organizacji obydwóch imprez zasłużył się kol. Dariusz Lewicki.

W czerwcu 2001 odbyliśmy 3 dniową wizytę w Czechach i Pradze czeskiej. W wyniku tej imprezy kilku naszych kolegów odbyło wizytę w malowniczo położonej Elektrowni Szczytowo-Pompowej w Koute n. Desną w Czechach.

W październiku odbyliśmy interesujące wizyty w sprywatyzowanej Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu (Tractabel) oraz w Elektrociepłowni amerykańskiej grupy ENRON w Nowej Sarzynie. Członkowie Koła zapoznawali się nie tylko z dorobkiem technicznym i nowymi technologiami, ale przede wszystkim zaznajomili się z przemianami prywatyzacyjnymi i organizacyjnymi.

Kol. Adam Antkowiak po raz kolejny brał udział w organizacji XI Opolskich Dni Elektryki, po raz kolejny brał udział w ocenianiu prac na Konkursie Prac Dyplomowych na Politechnice Opolskiej, oraz prac na Konkurs Programów Komputerowych (organizowany po raz pierwszy w roku 2001 w Oddziale Opolskim).

W roku 2001 uprawnienia Rzeczoznawcy SEP uzyskał dr inż. Zbigniew Ławrowski.

Na dzień 25.10.2001 r. stan osobowy członków Koła wynosił 59 osób. Do końca roku liczba ta uległa zmianie, ponieważ wg zaleceń Prezesa SEP prof. St. Bolkowskiego, przeprowadzono rozmowy z kolegami mającymi znaczne zaległości ze składkami członkowskimi. W roku 2001 przyjęto 6 osób i skreślono również 6 osób. Na dzień 31.12.2001 r. stan osobowy członków Koła SEP przy Elektrowni Opole nie zmienił się i wynosił 53 osoby.

W naszym gronie są 4 kobiety i 49 mężczyzn. Jest 49 członków zwyczajnych i 4 członków współdziałających. Wśród członków zwyczajnych jest 35 osób z wykształceniem wyższym technicznym i 14 osób z wykształceniem średnim technicznym. Wśród członków współdziałających jest 2 z wykształceniem wyższym i 2 osoby z wykształceniem średnim. Najstarszy nasz członek liczy 65 lat, najmłodszych jest trzech w wieku 28 lat każdy. Poniżej 30 lat w Kole jest 7 osób, a powyżej 50 lat jest również 7 osób. Średnia wieku członka w Kole wynosi 39 lat. Zdecydowana większość członków w Kole to członkowie zapisani w ciągu ostatnich 5 lat, a szczególnie w ostatnich 3 latach. Są to ludzie młodzi, których do SEP-u przekonała działalność Koła SEP przy Elektrowni Opole Nie znają oni historii ani tradycji SEP. Znają współczesną działalność Koła SEP przy Elektrowni Opole. Najdłuższy staż członkowski w Kole ma były Prezes Zarządu Elektrowni Opole Józef Pękala – 41 lat członkostwa. Dłużej niż 15 lat należy do SEP w Kole nr 26 tylko 6 osób, 12 lat – 1 osoba, 5 lat należy do SEP – 6 osób, reszta kolegów ma młodszy staż SEP-owski. Podział wg stanowisk pracy wygląda następująco: 1 Dyrektor, 1 Główny Inżynier, 2 Dyżurni Inżynierowie Ruchu Elektrowni, 6 Kierowników Wydziału, 1 Kierownik Oddziału, 8 mistrzów-kierowników zmiany, 13 specjalistów, 19 pracowników fizycznych i 2 innych. Razem 53 osób.

Podział wg pionów: pion Wytwarzania – 19 osób, pion Kontroli Eksploatacji – 9 osób, pion Remontów – 22 osób, pion Dyrektora Naczelnego – 2 osoby, inne – 1 osoba. Razem 53 osób.
Tymczasem Oddział Opolski na dzień 31.12.2001 r. liczy 692 członków zrzeszonych w 21 Kołach. W tym dniu w Oddziale Opolskim było 10 członków wspierających.

Zakończenie
Na dzień 31.12.2001 r. Koło brało udział 4-krotnie (od konkursu za rok 1997 ) w Centralnym Konkursie Kół SEP i trzykrotnie w Oddziałowym Konkursie Kół SEP.

W konkursach ogólnokrajowych wyróżniano nas za rok 1997 i 1998 dyplomami z podziękowaniami. W konkursie za 1999 rok zajęliśmy 8 miejsce w gr B (Koła od 25 – 45 członków), a w konkursie za 2000 r. zajęliśmy 5 miejsce w grupie C (Koła od 46 do 80 członków).

W Konkursie Oddziału Opolskiego SEP za działalność w 1998 zajęliśmy z przygniatającą przewagą punktów I miejsce w Oddziale Opolskim SEP w grupie małych Kół (do 25 członków), za działalność w 1999 roku – również z ogromną przewagą punktów I miejsce w grupie dużych Kół (powyżej 25 członków), a w roku 2000 ustąpiliśmy „placu” największemu i najbardziej zasłużonemu na Opolszczyźnie Kołu SEP nr 1 przy ZE Opole i zajęliśmy II miejsce w grupie dużych Kół (powyżej 25 członków).
Należy podkreślić, że w ramach działalności SEP staramy się w naszym kolegom pomagać w dofinansowaniu studiów, kursów pogłębiających wiedzę i rozszerzających horyzonty przez macierzysty zakład pracy Elektrownię Opole.

W Elektrowni prowadzimy na bieżąco tablicę SEP oraz publikujemy materiały z działalności w zakładowym miesięczniku „Z prądem i pod prąd”. Systematycznie i na bieżąco prowadzimy witrynę internetową Koła, gdzie jest również miejsce poświęcone macierzystemu zakładowi – Elektrowni Opole oraz miejsce dla wydarzeń i składu Zarządu Oddziału Opolskiego SEP. Najlepiej szukać jej na hasło „SEP”, „Stowarzyszenie Elektryków Polskich”, „Elektrownia Opole”, „Koło SEP” itp. Dzięki temu, że nasze Koło ma w Internecie wiele zaprzyjaźnionych instytucji i inne Koła SEP, nasz adres można znaleźć w wielu branżowych i nie tylko branżowych stronach internetowych.

Ostatnio (od jesieni 2000 r.) nawiązaliśmy współpracę ze „Śląskimi Wiadomościami Elektrycznymi”. W ramach działalności współpracujemy z Kołami SEP przy ZE Opole (Prezes – kol. L. Kosiorek) i przy Politechnice Opolskiej (Prezes – kol. R. Beniak). Nawiązaliśmy współpracę z Kołem SEP przy Telekomunikacji Polskiej SA w Opolu (Prezes – kol. Jeznach).

Autor: mgr inż. Adam Antkowiak